1. REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Letniej Kreatywności z Schulstad” ORGANIZOWANEGO PRZEZ ,,Lantmännen Unibake Poland Sp. z o.o.” W SERWISIE INSTAGRAM.COM


  • 1

  Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Konkursu na stronie https://www.instagram.com/schulstadpl/ jest Lantmännen Unibake Poland Sp. z o.o. z siedzibą Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 10, 05-126 Nieporęt wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008038, legitymująca się numerem NIP: 7820043408, REGON: 631551906, o kapitale zakładowym w wysokości 80 000 000 zł, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Konkurs jest organizowany i prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
  4. Organizator w kwestiach związanych z przeprowadzaniem Konkursu reprezentowany jest przez osobę administrującą wyżej wymienionymi stronami, zwaną dalej Administratorem.
  5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

  • 2

  Uczestnicy konkursu

  1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca konto użytkownika w serwisie Instagram oraz zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
  2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które są obserwatorami profilu na  Schulstadpl - Organizatora na serwisie społecznościowym Instagram. Pracownicy Lantmännen Unibake Poland Sp. z o.o. nie mogą brać udziału w konkursie.
  3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być też członkowie najbliższej rodziny Pracowników Lantmännen Unibake Poland Sp. z o.o. 
  4. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno konto, którego jest właścicielem.
  6. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z żadnymi opłatami po stronie Uczestnika.

  • 3

  Sposób przeprowadzenia konkursu

  1. Konkurs rozpoczyna się 21.07 i kończy 20.08. 
  2. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie Uczestnicy będący użytkownikami serwisu Instagram, którzy posiadają typ konta publiczny i obserwują profil Schulstadpl.

  1. Ogłoszenie konkursu następuje poprzez opublikowanie przez Administratora na stronie https://www.instagram.com/schulstadpl/ wpisu, zdjęcia, stories lub linku wraz

  z komentarzem określającym przedmiot konkursu.

  1. Administrator zobowiązany jest podać niezbędne do przeprowadzenia konkursu informacje na temat: - zadania, jakie musi wykonać Uczestnik Konkursu; - terminu wykonania zadania; - kryteriów oceniania i przyznawania nagród; - rodzaju nagród oraz liczby nagradzanych osób; - terminu ogłoszenia zwycięzców Konkursu.
  2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dacie Konkursu i nie wcześniej niż w chwili rozpoczęcia Konkursu należy wstawić zdjęcie lub wideo swojego autorstwa na swoim profilu i oznaczyć profil @schulstadpl.
  3. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w powyższym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanego materiału nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do udzielenia zezwolenia na jej publikację na fanpage'u Organizatora.
  4. Wyboru zwycięzców dokona Jury, w skład którego wchodzą osoby powołane przez Organizatora spośród pracowników spółki „Lantmännen Unibake Poland Sp. z o.o.”
  5. Spośród materiałów konkursowych zgłoszonych przez uczestników w danym Konkursie, spełniających warunki określone powyżej, wyłoniony zostanie Zwycięzca w liczbie określonej w ogłoszeniu o danym Konkursie.
  6. Zwycięzcom zostanie przyznana nagroda w postaci 10 voucherów do sklepu sportowego Decathlon o wartości 100 zł i 10 kocyków piknikowych.

  1. Uczestnik ma możliwość wygrania tylko jednej nagrody.
  2. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
  3. Organizator w ciągu 7 dni od zamknięcia konkursu zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody oraz zasadach odbioru nagrody wysyłając prywatną wiadomość w serwisie Instagram.
  4. Nagrodami w Konkursie są rzeczy określone w ogłoszeniu o Konkursie.
  5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać wiadomość e-mail lub wiadomość prywatną w serwisie Instagram, zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,  adres dostarczenia nagrody (miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).
  6. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w miejscu przez niego wskazanym w Ogłoszeniu o konkursie.
  7. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.
  10. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości.
  11. Jeżeli zwycięzcy Konkursu nie spełnią któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie odbiorą przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, ich prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne podatki do uiszczenia których mogą być zobowiązani Uczestnicy w związku z udziałem w Konkursie i uzyskaniem nagród.
  13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
  15. Jeżeli warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie wideo, które stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, zgłosić można wyłącznie utwór, do którego przysługują Uczestnikowi wszystkie prawa autorskie. Zgłoszenie pracy konkursowej przez Uczestnika stanowi potwierdzenie, że uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej.

  • 4

  Dane osobowe.

  1. Uczestnik Konkursu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182, 1662), poprzez przystąpienie do Konkursu, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie dobrowolnie zgłoszonych danych osobowych przez Organizatora, w celach związanych z Konkursem.
  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika - jako zwycięzcy Konkursu.
  3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
  5. Administratorem danych osobowych jest Lantmännen Unibake Poland Sp. z o.o. z siedzibą Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 10, 05-126 Nieporęt.

  • 5

  Postępowanie reklamacyjne.

  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o, Stanisławów Pierwszy, ul. Strużanska 10, 05-126 Nieporęt
  2. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
  3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

  • 6

  Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany i wyboru Zwycięzcy Konkursu w przypadku, gdy praca konkursowa będzie budziła uzasadnione podejrzenia co do swojej autentyczności lub w przypadku jakiegokolwiek złamania zasad Konkursu przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu. W opisanych wyżej przypadkach, jeśli wspomniane nieprawidłowości ujawnione zostaną po zrealizowaniu nagród przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu, zobowiązany będzie on do zwrotu na rzecz Organizatora równowartości pieniężnej wydanej nagrody.
  3. Wszelkie kwestie sporne oraz sytuacje wynikające z udziału w konkursie, nie ujęte w regulaminie, rozstrzyga Organizator.
  4. W celu uchylenia wątpliwości: a. Serwis Instagram nie jest współorganizatorem Konkursu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników konkursu. b. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis Instagram ani z nim związane. c. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Instagram  do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
  5. Zasady konkursu dostępne są  na stronie internetowej Organizatora pod linkiem: